BHP Bydgoszcz Usługi Usługi BHP

Usługi BHP

Firma BHP Serwis oferuje kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich pracodawców, którzy cenią sobie wysoki standard usług oraz terminową realizację zleceń. W ramach usług proponujemy m.in.:

 • obsługę firm w ramach umowy o pełnienie zadań służby BHP
 • organizację i prowadzenie szkoleń w zakresie BHP i ochrony P.POŻ. 
 • organizację i prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej 
 • opracowanie analizy stanu BHP i ochrony P.POŻ.
 • sporządzanie protokołów pokontrolnych
 • pomoc w zakresie realizacji nakazów organów kontrolnych
 • opracowanie instrukcji i innej dokumentacji BHP

 

W ramach świadczenia stałych usług na rzecz zakładów pracy oferujemy:

 • doradztwo w zakresie BHP
 • kontrolę i bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji  
 • pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną
 • obsługa i dokumentacja zdarzeń wypadków przy pracy
 • prowadzenie wymaganych rejestrów 
 • doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej 
 • tworzenie instrukcji
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy 
 • zlecenie i udział w wykonywaniu badań środowiskowych
 • sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego